Hry a cvičení III.


Tunel

přidáno: 23. 9. 2010 11:25, autor: Tomas Cada
Pomůcky: basketbalové míče

Zaměření: zahřívací cvičení, výkonnost oběhového systému, koordinační schopnosti, vedení míče

Popis: Hráči vytvoří dvojice (každý hráč má míč), chytí se za ruky a volnou rukou driblují po hříšti. Na začátku hry jsou určené dvojice, které tvoří tunel (tunel se vytvoří zdvojením chycených rukou v pohybu), pod kterým prochází jiná dvojice. Po projití tunelu dvojice vytváří tunel a dvojice, která dělala tunel si vymění driblující ruky a snaží se projít dalším vytvořeným tunelem. Při ztrátě míče nebo při rozpojení hráči dělají trestné úkoly (5 dřepů, 5 kliků ...), po kterých pokračují ve hře.


Tleskaná

přidáno: 23. 9. 2010 11:23, autor: Tomas Cada
Pomůcky: basketbalové míče

Zaměření: zahřívací cvičení, výkonnost oběhového systému, vedení míče bez zrakové kontroly
 

Popis: Hráči mají míč a na povel začínají driblovat libovolnou rukou po hřišti. Jejich úlohou je co nejčastěji tlesknout volnou rukou se spoluhráčem, po tlesknutí změnit driblující ruku a neztratit kontrolu nad míčem. Za určitý časový úsek si hráč počítá počet tlesknutí, každé tlesknutí je jeden bod (nebo určí trenér podle vyspělosti hráčů). Při ztrátě kontroly nad míčem si hráč odpočítá jeden bod.

Boj o míč v kruhu

přidáno: 23. 9. 2010 11:20, autor: Tomas Cada
Pomůcky: basketbalové míče

Popis: Dvojice hráčů jsou rozestavěné okolo kruhu. Útočníci stojí venku a obránci uvnitř kruhu. Na znamení se snaží útočníci dostat do kruhu a chytit míč, který je ve středu. Obránci odstavují útočníky, nesmí faulovat. Po 5 vteřinách si hráči vymění úlohy. Bod získává družstvo za získaný míč.


Bombardér

přidáno: 23. 9. 2010 11:13, autor: Tomas Cada
Pomůcky: míč pro každého

Zaměření: síla

Dejte každému míč a vyberte jednoho až tři hráče, kteří budou „bombardéři“. Ostatní se snaží driblovat co neblíže u svého těla tak, aby ochránili svůj míč. Bombardéři se pokoušejí trefit svým míčem do míčů ostatních hráčů. Každý hráč, jehož míč byl zasažen, se stává bombardérem. Hra končí, když jsou zasaženy všechny míče.


Hra o metu

přidáno: 23. 9. 2010 11:12, autor: Tomas Cada
Pomůcky: míč pro každého

Zaměření: schopnost zrychlení a výběru, rychlost driblinku, periferní vidění, koordinační schopnosti

Hráči se rozestaví na ploše hřiště podle schématu. Na signál změní místa (mety) driblinkem. Jeden hráč stojící ve středu čtverce se snaží zaujmout některé z volných míst. Komu se nepodaří zaujmout místo v kruhu, musí zůstat ve středu. Trenér může měnit směr pohybu hráčů, omezit volbu mety atd.


Hon na zajíce

přidáno: 23. 9. 2010 11:09, autor: Tomas Cada
Zaměření: uvolnění hráče bez míče, bránění hráče bez míče

Na obdélníkové hřiště vyznačíme ve stejné vzdálenosti od sebe osm čar. Na každou se ostaví jeden hráč z družstva chytači, devátý člen se může postavit na libovolnou čáru hřiště. Družstvo se shromáždí před první čarou, na znamení se snaží přeběhnout hřiště tak, aby nebyli chyceni. Chytači se mohou pohybovat jen na vyznačených čarách a jeden po všech čarách. Zajíc, který je chycený, se musí vrátit na začátek a pokouší se o nový přeběh. Zajíc, který přeběhne celé hříště, získává bod a také se pokouší o nový přeběh. Po třech minutách si družstva vymění úlohy. Vítězí družstvo, které získá víc bodů.


Hvězdné komando

přidáno: 23. 9. 2010 11:08, autor: Tomas Cada
Pomůcky: tři pěnové míčky, dvě z nich mají stejnou barvu

Zaměření: výkonnost oběhového systému

Všechny míčky hoďte na zem, dva stejné barvy jsou jedovaté a třetí míček je kouzelný. Hráči sbírají „jedovaté“míčky ze země a pokoušejí se jimi trefit jeden druhého (jen do výšky pasu). Hráči, kteří jsou zasažení „jedovatým“ míčkem se musí posadit a čekat, až jim někdo nehodí kouzelný míček. Chytí jej, postaví se a hodí jinému hráči, který byl zasažený a ještě sedí na podlaze. Pokud zasáhne „jedovatý“míček hráče, který drží v ruce kouzelný míček, musí se také posadit a míček hodí někomu jinému.


Míčová válka

přidáno: 23. 9. 2010 11:06, autor: Tomas Cada
Pomůcky: volejbalové míče

Zaměření: koordinační schopnosti

Vytvoří se dvě pětičlenná družstva. Každé družstvo se rozestaví okolo poloviny hřiště a jeden se postaví do středu poloviny hřiště. Hráči na obvodu mají dva volejbalové míče, kterými se po signálu za stanovený časový limit (30 vteřin) snaží co nejčastěji zasáhnout hráče ve středu. Hráči na obvodu si počítají za každý zásah jeden bod. Po ukončení časového limitu jeden hráč z obvodu nahradí hráče ve středu a hra pokračuje až do doby, kdy se vystřídají všichni hráči.
Počet míčů a stanovený časový limit je možné měnit podle vyspělosti hráčů.


Na čísla s míčem

přidáno: 23. 9. 2010 11:02, autor: Tomas Cada
Pomůcky: míč, mety

Zaměření: výkonnost oběhového systému, rychlost, chytání míče

Hráče rozdělíme do čtyř družstev a každému hráči družstva přidělíme pořadové číslo. Hráči sedí na vyznačených metách. Trenér, který stojí ve středu hřiště, vyhodí míč a zakřičí některé z čísel, které mají hráči přidělené. Hráč s číslem, které zazní, se postaví, běží do středu hřiště a snaží se chytit míč. Hráč, kterému se to podaří, získává pro své družstvo bod.  Vítězí družstvo, které má po určeném čase víc bodů.
Obměna: hráči mohou startovat z různých poloh

Planety

přidáno: 23. 9. 2010 10:56, autor: Tomas Cada
Pomůcky: basketbalové míče

Zaměření: přihrávky, uvolňování

Hráči se postaví do vymezených kruhů, které jsou rozestavěné do čtverce, v jehož středu je volný kruh. Úlohou hráčů je přihrát míč a běžet do středového kruhu. Hráč, který přijal přihrávku, vrátí míč hráči, který nabíhá do kruhu a běží do volného kruhu. Hráč v kruhu přihrává na obvod čtverce a vybíhá do volného kruhu a hra dále pokračuje přihrávkami a přeběhy.

1-10 of 13