Hry a cvičení II.


Zápas o udržení cvičence u stěny (u žebřiny)

přidáno: 25. 11. 2009 23:16, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:06 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika: síla 

Prostor : tělocvična 

Čas: 30 s 

Materiál: zeď, žebřiny 

Počet hráčů : 2 

Pravidla : Cvičenec stojí ke stěně se žebřinám, nebo k volné zdi a dotýká se jí oběma rukama. Za jeho zády je soupeř, stojí na vyznačeném místě asi 1 m od zdi. K boji dochází na znamení; úkolem u stěny stojícího cvičence je přemístit se, dostat se od stěny za vyznačenou hranici. Úkolem soupeře je přidržet cvičence u zdi, znemožnit mu přemístění. O splnění úkolu a tím o vítězství se usiluje 30 s; následuje opakování boje s opačnými úkoly.


Boj o místo - o setrvání ve vymezeném prostoru

přidáno: 25. 11. 2009 23:16, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:07 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika : síla 

Prostor : tělocvična, venku, místnost 

Materiál : 0 Čas : 30 s - 1 min. 

Počet hráčů : 3-6 

Pravidla: Cvičenci ve střehu proti sobě jsou ve vymezeném prostoru ( např. mezi dvěma čarami od sebe asi 1,5 m); stanovištěm mohou být i naznačené kruhy o průměru 1,5 m nebo žíněnky; navzájem pak bojuje i více cvičenců (3-6). Na povel vzájemným vytlačováním,přetahováním, ale i volným dotykem (zdviže­ním a vynesením, odvlečením aj.) usilují o přemístění soupeře z původního stanoviště.Pravidly se stanoví, že postačí např. došlápnutí nebo dotyk kteroukoliv částí těla mimo vymezený prostor. Vítězí ten, který zůstal na původním místě. Pokud nedojde k rozhodnutí dříve, bojuje se 30 s-1 min.


Boj o získání plného míče

přidáno: 25. 11. 2009 23:15, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:07 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika : síla 

Prostor : tělocvična, venku, místnost 

Materiál: míč Čas : 25-30 s 

Pravidla : Soupeři ve střehovém postoji proti sobě, jeden z nich - prvý drží u těla oběma rukama plný míč. Jeho úkolem je udržet si míč. Na povel přistoupí druhý a usi­luje o získání (odebrání míče). Prvý se nenatáčí k druhému zády, nepohybuje se z místa. Získá-li druhý hráč míč, ukončuje boj otočením se zády k prvému. Časový limit pro splnění úkolu 25-30 s. Následuje výměna úloh.


O proniknutí družstvem soupeře

přidáno: 25. 11. 2009 23:15, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:08 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika :  rychlost

Čas : 0

Materiál : 0            .

Prostor : tělocvična, venku, místnost

Počet hráčů : 2  družstva

Pravidla : Prvé družstvo složené z poloviny cvičenců jsou obránci, tvoří zeď. Uprostřed hřiště na středové čáře stojí v řadě asi v půlmetrových rozestupech. Mohou se držet za ruce, nebo též bez držení, nepohybují se však z místa. Druhé družstvo (druhá polovina cvičenců) stojí připravena na čáře u kratší strany tělocvičny (hřiště). Na povel vybíhá proti zdi, snaží se proběhnout družstvem soupeře na druhou stranu hřiště (tělocvičny) a tam se opět postavit na vyznačenou cílovou čáru. Uprostřed stojící (bez opuštění svého místa) cvičenci zabraňují pronikání.Přeběh je na čas, např. na 20 s. Kolik hráčů přeběhne a zaujme postavení na cílové čáře, tolik získá družstvo bodů. V odvetě si družstva vymění úlohy. Vítězí družstvo, které dosáhlo více bodů.


O výměnu stanoviště

přidáno: 25. 11. 2009 23:15, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:08 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika:  rychlost

Prostor : tělocvična, venku, místnost

Materiál : 0

Čas : 0

Počet hráčů : 2 družstva

Pravidla : Cvičenci jsou rozděleni do dvou soupeřících družstev. Družstva stojí proti sobě na svých startovních čárách, vyznačených rovnoběžně s kratšími stranami tělocvičny (hřiště), od středové čáry asi 4-6 m. Družstva jsou tady od sebe např. 8-12 m . Na povel vybíhají řady proti sobě s úkolem vyměnit si co nejrychleji stanoviště. Přebíha­jící družstva si v postupu (při průstupu) vzájemně zab­raňují; hráči mohou soupeře přidržet, uchopit, za­stupovat cestu apod. Zakázané je strkání, vrážení, pod­rážení. Vyhrává družstvo, které dříve v klidu stojí na protější straně (na původním stanovišti soupeře).

Při opakování a odvetných přebězích mohou družstva startovat a na novém stanovišti také končit v různých polohách; např. vleže na břiše, hlavou nebo nohama k soupeři, vsedě, vleže na zádech aj. Přeběhy se zabraňováním v postupu mohou být i dvojnásobné, tj. tam a po šlápnutí oběma nohama za soupeřovu startovní čáru ihned co nejrychleji zpět na svou.

V náročnějších obměnách jsou v rozích hřiště (tělocvičny) položeny žíněnky; všichni cvičenci se rozdělí do 4 družstev, každé stojí na jedné. Na povel vybíhají všechna družstva po úhlopříčkách na protější žíněnku, snaží se co nejrychleji změnit stanoviště. Uprostřed i jinde v místech střetu (průstupu) si vzájemně za­braňují v postupu, zdržují přesun soupeřících družstev. Vítězí družstvo, které prvé a v plném počtu stojí na novém stanovišti.


Boj o míč v kleku obounož

přidáno: 25. 11. 2009 23:14, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:08 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika : síla 

Prostor : tělocvična, venku, místnost 

Materiál : míč 

Čas : 30 s - 1 min. 

Počet hráčů : 2 

Pravidla : Cvičenec v kleku, trup vzpřímen (před zahájením boje), u prsou drží oběma rukama plný míč. Druhý v kleku proti němu položí předpažené paže dlaněmi na ramena cvičence s míčem. Na povel usiluje druhý o odebrání míče prvému, povolen je pohyb po kolenou. Míč se nesmí dotknout země, není proto povoleno např. jeho zalehávání. Nezíská-li jej do 30 s - 1 min, je vítězem prvý cvičenec; následuje výměna úloh.


Přetlak plného míče k hrudi soupeře

přidáno: 25. 11. 2009 23:09, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:09 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika : síla 

Prostor : tělocvična, venku, místnost 

Čas: 15 s 

Materiál : míč 

Počet hráčů : 2 

Pravidla : Dva cvičenci v kleku proti sobě úchopem obouruč ve skrčení připažmo drží plný míč. Na povel oba usilují o natažení paží - o předpažování s úkolem stlačit soupeřovy paže do skrčení zapažmo a tím o dotek míče jeho hrudi. O přetlak se usiluje pouze pažemi,cvičenci si nepomáhají předklonem ani záklonem. Přetlak do 15 s, jinak je výsledek nerozhodný; cvičenci si rozhodují sami.V obměně je uprostřed mezi klečícími čára (při zahájení se míč drží nad ní); na povel cvičenci usilují o přetlačení míče i soupeře co nejdále od hranice. Přetlak je volný, tzn. do míče je možné tlačit i tělem (hrudí) v předklonu, uplatňuje se pohyb po kolenou.Přetah s využitím tyče

přidáno: 25. 11. 2009 23:09, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:09 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika : síla 

Prostor : tělocvična, venku, místnost 

Čas : 0 

Materiál : tyč 

Počet hráčů : 2  

Pravidla : Cvičenci v pravém nebo levém střehovém postoji proti sobě se přetahu,jí s využitím tyče (konce tyče směrují k soupeřům).Protivníci drží tyč na opačných koncích oběma rukama, při pravém střeh u pravou před levou. Na zemi mezi soupeři je čára – hranice, v tělocvičně lze využít středové čáry hřiště na koší­kovou apod.), od které jsou cvičenci před zahájením ve stejné vzdálenosti. Při přetahu se tyč nesmí pustit, usiluje se o přetažení proticvičence oběma nohama za hranici. Nedojde-li k vítězství do 30 s., je boj nerozhodný. Totéž s opačným postojem a úchopem.


Přetlak plného míče

přidáno: 25. 11. 2009 23:08, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:10 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika : síla 

Prostor : tělocvična, venku, místnost

Čas : 25 s 

Materiál : míč 

Počet hráčů : 2 

Pravidla : Odpůrci čelem proti sobě v libovolném střehovém posto­ji, mezi sebou u hrudi, úchopem obouruč, drží plný míč.Na povel přetlačením soupeře usilují o překročení čáry mezi nimi nebo o zatlačení protivníka co nejdále od hranice. Časový limit pro rozhodnutí do 25 s.


Přetahy závěsem v loktech, na jedné noze

přidáno: 25. 11. 2009 23:08, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:10 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika : síla 

Prostor : tělocvična, venku, místnost 

Materiál : 0

Čas : 20-30 s 

Počet hráčů : 2 

Pravidla: Cvičenci pravými boky k sobě (otočeni protisměrně) se navzájem pravými pažemi zaklesnou v loktech. Stojí uprostřed mezi dvěma čarami vzdálenými od sebe asi 2 m (využít středové nebo jiné čáry, druhou naznačit kří­dou). Přetah zahajují jen na pravé noze. Na povel usilují o došlápnutí volnou (levou nohou) vně území, za svou čáru. Ke splnění úkolu uplatňují i poskoky na pravé noze ve směru od soupeře.Utkaní končí výhrou toho, kdo došlápl za čáru; vítězst­ví se dosáhne i tím, že soupeř po vychýlení přetahem dokročí na obě. Nedojde-li k rozhodnutí dříve, bojuje se 20-30 s. V odvetném utkání závěs v loktech levými pažemi, stoj na levé, o došlápnutí za hranici se usiluje pravou.


1-10 of 20