Driblink soutěže


Dobíhání útočníka obráncem soutěžně

přidáno: 30. 1. 2012 10:58, autor: Tomas Cada

Toto je vyšší verze drilu Honěný a honící pro rozvoj herní rychlosti, kterou předvedl na letním summitu koučů trenér Mike Morgan. Do drilu přidal přihrávky a zakončení ve vysoké rychlost. Pro dril určíme 2 týmy a každý zaujme pozici na koncové čaře., každý hráč má míč. Hru začíná hráč 4 na čáře trestného hodu.


Jakmile dá trenér pokyn, hráč 1 s míčem na koncové čaře se snaží dohnat hráče 4, který dribluje přes hřiště na opačnou stranu. Cílem je, aby hráč1 doběhl hráče 4 a dotkl se ho dřive než ten doběhne na čáru trestného hodu. Hráč 4 musí přitom přihrát míč na trenéra, dostat přihrávku zpět a zakončit na koš. Když se mu tu povede a nebyl přitom dostižen hráčem 1, tak jeho tým získává bod.


Dril pokračuje stejně na opačnou stranu, honěným se stává hráč č. 1, který se snažil předtím dohonit hráče 4 soupeře. Honícím se stává hráč.č 3.


Soutěž 2 týmů

přidáno: 13. 2. 2011 7:15, autor: Tomas Cada
2 týmy proti sobě jsou na koncové čáře, zrcadlově křížem mají daná stejná čísla. Dva míče jsou na středovém kruhu. Na zvolání čísla vybíhají tato pro míč na půlící čáru. Driblují zpět na koš. Kdo zakončí jako první,tak jeho tým má bod. Alternativně lze soutěžit tak, že všichni mají míč. Zvolené číslo dribluje na střed, zde přidá druhý míč a dribluje dvěma míči zpět a zakončuje. Týmy na koncové čáře mohou začínat z různých pozic, např. v leže, zády do hřiště apod.

Zdroj: www.e-basket.cz

Živé mety I

přidáno: 14. 6. 2010 14:12, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 21. 6. 2010 13:44 ]

I. varianta: Jdi vpřed
Dvě vícečlenná družstva (4 až 8) se rozestaví podél bočních čar hřiště tak, aby jednoliví členové družstva bylí od sebe vzdálení asi 1,5 m. Poslední člen zástupu má míč. Na znamení dribluje po vnější stranš zástupu, až se dostane asi 1,5 m před zástup a odtud přihraje míč hráči, který je nyní poslední v zástupu. Ten opět dribluje vpřed. Před koncovou čarou se zástupy začínají zatáčet, a tak se vlastně živé mety vrací zpět. Vítězi družstvo, kterého první člen zástupu (poslední, který absolvoval první kolo) absolvuje cestu driblinkem x-krát (3 až 10) dříve.


II. varianta: Dva vpřed, jeden vzad
Hráči se rozestaví jako v I.variantě. Jejich úkolem je dostat se po driblinku před zástup a přihrát poslednímu tak, že poslední hráč vystartuje po vnější straně o dvě překážky vpřed (před překážkou). 
Po druhé straně překážky se vrací driblinkem vzad o jednu překážku, potom dribluje zase dvě překážky vpřed a jednu vzad, až přide na začátek zástupu, odkud přihraje míč poslednímu hráči zástupu.
Vítězí družstvo, kterého původní první člen zástupu absolvoval cestu driblinkem x-krát (2 až 5) dříve, jak jeho protivníci.
III.varianta: Slalom (jiné)
Hráči se rozmístí po hříšti jako v 1.variantě. Jejich úlohou je dostat se vpřed slalomovým způsobem.
Vítězí družstvo, kterého původní první člen absolvoval cestu x-krát (3-10)


Systém soutěži:

a) Jednorazová soutěž dvou družstev o vítěze

b) Opakované soutěže dvou družstev na určitý počet vítězství (2 až 3)

c) Kombinované soutěže dvou družstev na vítězství v jednotlivých variantách. Vítěz se určí nejnižším součtem umístění.

d) Kombinované soutěže dvou družstev na počet kol, přičemž každé kolo proběhne jiným způsobem. 

P o z n á m k a: všechny tři varianty lze zintenivnit přidáním 1-2 míčů posledním členům zástupu. Potom je potřeba určit nástup dalších hráčů s míči do soutěže, abs si vzájemně nepřekáželi. 

Stíhačka družstev

přidáno: 13. 6. 2010 13:00, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 20. 6. 2010 12:14 ]

Pomůcky: mety, míčel. varianta: Hladká stíhačka
Dvě dvoj(troj)členná družstva, každý hráč má míč. Na znamení začínají driblovat všichni hráči kolem met. Úkolem je dostihnout soupeřovo družstvo.

Soutěž končí:
- dostižením posledního člena soupeřova družstva
- dostižením všech členů družstva (dostižený musí ze soutěže odstoupit)
- po uplynutí 60-80 vteřin, kdy vítězem je družstvo, které 
- má posledního člena více vepředu 
- kterému zůstalo ve hře více hráčů

Obměna: míč má jen první hráč, po jednom nebo 2 kolech se hráči střídají tak, že hráč dodribluje za posledního spoluhráče a nahrává prvnímu v pořadí pod nohami svých spoluhráčů. 
Soutěž končí:
- dostižením soupeřova hráče
- po uplynutí 60-120 vteřin vítězí družstvo, které má míč více vepředuII. varianta: Slalomová stíhačka
Podobně jako varianta I.

Paralelka - štafeta

přidáno: 13. 6. 2010 12:32, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 20. 6. 2010 12:20 ]


Pomůcky: mety, míče, 


Pravidla soutěže:

l. varianta: Hladká paralelka
Družstva se seřadí za čarou. Na znamení dribluje první hráč za metu a zpět. Dodribluje až za své družstvo a přihrává míč mezi nohami spoluhráčů až k prvnímu hráči.

Obměny:
a) tam dribling pravou rukou, zpět levou rukou
b) první kolo pravou rukou, druhé kolo levou rukouII. variant: Pyramídová paralelka
Mety rozestavit podle obrázku. Hráč dribluje kolem první mety a vrací se zpět couváním (zády ke spoluhráčům). Potom dribluje stejným způsobem kolem dalších met.

Obměny:
a) tam dribling pravou rukou, zpět levou rukou
b) první kolo pravou rukou, druhé kolo levou rukouIII.varianta: Slalomová paralelka
Postup jako v l. a II. variante, ale hráč musí driblovat mezi metami slalomem tam i zpět.


Vyřaď soupeře

přidáno: 24. 11. 2009 11:13, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:12 ]
1
Cvičení pro : skupiny
Potřeby : hráči mají míč
Popis : Ve vymezeném prostoru, který vymezíme podle počtu hráčů, se snaží hráči jednoho družstva vypíchnout míč hráčům druhého družstva. Jakmile ztratí hráč kontrolu míče, vypadává a musí opustit prostor. Měříme čas, za který vyřadí ze hry hráči jednoho družstva všechny hráče druhého družstva nebo počítáme počet hráčů, kterým za časový úsek byl vypíchnut míč.
Obměny : Driblující je pouze jedno družstvo, míč vypichují hráči druhého družstva bez míče


 
2
Soutěž můžeme provádět jako soutěž družstev, dvojic, trojic apod. (všichni hráči driblují a dvojice, trojice apod. vypichuje míč-měříme počet míčů, který za časový úsek vypíchne).

Vypichující hráči mohou a nemusí mít míč. Toto je odvozeno od zdatnosti hráčů jak fyzické tak technické.


Do výchozího postavení

přidáno: 24. 11. 2009 11:12, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:13 ]Cvičení pro : dvě družstva, max. 6 hráčů v jednom družstvu. 

Hráči obou družstev stojí podél postranní čáry dle obrázku. Na povel hráči s míčem startují ke koši, střílí z dvojtaktu, stahují míč a driblují na protější koš, kde opět střílí z dvojtaktu a stahují míč. Potom přihrávají poslednímu hráči zástupu tj. hráči 6 a běží na jeho místo. Hráč 6 přihrává hráči 5 a běží na jeho místo, totéž provádí hráči 5, 4, 3 a cvičení se opakuje.
Vítězí družstvo, které dříve zaujme výchozí postavení (2 body). Můžeme i počítat proměněné koše, lepší družstvo si započte bod.

Obměny : různé druhy střelby, měníme strany.
Účelem soutěže je nacvičovat rychlý driblink a střelbu po driblinku. 

Kdo víc a rychleji

přidáno: 24. 11. 2009 11:11, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:15 ]Cvičení pro : 2 družstva
Potřeby : 2 mety, 2 míče

Popis : 2 družstva stojí v rozích hřiště, první hráč má míč. Na povel hráči  s
 míčem driblují na protější koš, kde střílí z dvojtaktu. Pokud nedají koš, musí oběhnout metu a znovu vystřelit. Potom doskočí míč (i když znovu nedají koš) a driblují zpět ke svému družstvu. Přihrávat mohou až od poloviny hřiště. Poté se cvičení opakuje. 
Kdo první dokončí získává 1 bod, kdo proměnil více košů získává také 1 bod. Hrajeme do určitého počtu bodů (5, 7) a přitom měníme strany (aby hráči driblovali a stříleli druhou rukou), měníme vzdálenost (např. od poloviny) a měníme způsob střelby (z výskoku).  

Slalom, pyramida, přines odnes

přidáno: 24. 11. 2009 10:53, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:17 ]Cvičení pro : 2 a více družstev


a) Slalom mezi metami 
b) Pyramida s dotykem čar - na polovině hřiště nebo na celé hřiště.
c) Přines a odnes - driblink k metám, přinést a popř. odnést buď druhý míč nebo jiné nářadí. Možnost kombinovat i tak, že hráč položí míč před prvním hráčem družstva, dribluje na konec zástupu, pošle mezi nohama míč prvnímu hráči, ten sebere druhý míč a odnese ho zpět k metě.
U všech cvičení dbáme na správné vedení míče, při změně směru na neustálou kontrolu míče apod.


Živé mety II

přidáno: 24. 11. 2009 10:52, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 21. 6. 2010 13:44 ]Živé mety - poslední hráč zástupu dribluje dopředu, přihraje poslednímu a ten dribluje opět dopředu a opět přihrává, dokud se družstvo nepřesune na druhý konec hřiště. Obměnou může být driblinkový slalom mezi hráči.


1-10 of 12